Lan kiếm xanh, lan kiếm xanh hiếm, đẹp, bảo hành cây chuẩn

Lan kiếm xanh, lan kiếm xanh hiếm, đẹp, bảo hành cây chuẩn (Xanh lá cây)

  • TĐNH_0001383

Lan kiếm xanh này xanh hơn kiếm xanh Huế và rất ít người sở hữu.

Cây kiếm này thân lá đẹp, rất siêng hoa, gần như không có trên thị trường.

Tìm hiểu năm 2010 và chưa có cây nào màu xanh đẹp như cây kiếm xanh này.

 

Xanh lá cây

Lan kiếm xanh rất ít người sở hữu, thân lá đẹp, rất siêng hoa, gần như không có trên thị trường và chưa có cây nào màu xanh đẹp như cây kiếm xanh này.

Số lượng cây có rất ít, quý khách có thể tham khảo các loại khác cũng rất đẹp như: kiếm xanh huế, kiếm vàng cánh bầu, kiếm trắng cánh bầu...

Lan kiếm xanh này xanh hơn kiếm xanh Huế và rất ít người sở hữu.

Cây kiếm này thân lá đẹp, rất siêng hoa, gần như không có trên thị trường.

Tìm hiểu năm 2010 và chưa có cây nào màu xanh đẹp như cây kiếm xanh này.